Blogg

14 jan 2013

Helse-Norge og utfordringene

/
Publisert av

Lean Communications er kvalifisert til å levere anbud til Helse Sør-Øst innenfor forbedringer. Men når det snakkes om hva politikerne ønsker å sette fokus på i helsevesenet, nevnes sjelden  de interne prosessene.

Vår erfaring med forbedringer i norsk næringsliv er at mye går galt i selve kjernevirksomheten, og listen over feil er mange. Ambisjoner og mål er vanligvis presist og godt uttrykt – og ofte ligger det gode strategier til grunn og med tilhørende budsjett. Allikevel får ikke bedriftene de resultatene de ønsker seg. Hva skjer?

Det vil alltid være et trykk på helsetjenestene. Uansett hvor store budsjettene er, vil teknologi og generell bedring av levevilkårene stadig virke sammen om mulighetene til – og et ønske om – å behandle nye sykdommer og å forlenge hver enkelts levetid.

Og selv om norsk helsevesen totalt sett er blant verdens beste, så mangler det aldri på enkeltskjebner, pasientbehandlingsfeil og nye krav og ønsker fra befokningen. Her hjelper alltid pressen til….. Vi er av den oppfatning at helse – på linje med f.eks. utdanning og infrastruktur – er et offentlig anliggende. Det betyr ikke at ikke private kan tilføre både kapasitet og kompetanse, men det totale helsetilbudet i Norge blir ikke bedre av å slippe det frit. En av de største styrkene i det norske samfunnet, herunder det norske helsevesenet, er likhetstankegangen som ligger til grunn.

Men skal helsevesenet lære av de feilene som oppstår, redusere antall pasientskadesaker, redusere ventetider, være kostnadseffektive for å kunne tilby så mye som mulig til så mange som mulig – så kommer ikke helsevesenet unna å diskutere og forbedre sine interne prosesser.

Klart opptegnede og definerte prosesser, tydelige prosesseiere med myndighet,gode ansvarsbeskrivelser, klart definerte overleveringer fra prosess til prosess og entydig kommunikasjon vil forbedre pasientens hverdag, sikre riktigere behandling og åpne for å kunne behandle flere med den samme mengden ressurser til rådighet.

En ting er å forbedre sine egne prosesser – knepp nummer to er å få til gode overleveringer fra prosess til prosess. Deretter er det behov for å jobbe sammen, se hele pasientforløpet under ett og finne de totalt sett beste løsningene for hver enkelt behandling.

Avvik, åpenhet, rotårsaksanalyse – og ikke minst ærlige ønsker om å bli bedre OG om å faktisk sette pasientene i fokus er premisser for dette.