Lean Ledelse

Asset 2@4x

logoer ledelse

Lean Rådgivning

Å innføre Lean i en virksomhet bør være gjenstand for en grundig prosess. Innføring av Lean bør ha til hensikt å utvikle en virksomhets kultur mot å være preget av kontinuerlig forbedring i alle ledd. Lean, lederstyrt, medarbeiderdrevet kontinuerlig forbedring kan beskrives med følgende sitat fra Albert Einstein:

 

«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»

 

Dette krever både fokus og langsiktighet fokus fordi den største trusselen mot etablering av Lean er at det blir «nok et initiativ» og langsiktighet fordi arbeidet både krever utholdenhet og utvikling av endringskompetanse for å hindre at organisatoriske endringer påvirker resultatet negativt. Vår samlede erfaring med oppdrag, der vi både har bedrevet opplæring og støttet virksomhetene i gjennomføring av forbedringer, har gitt oss innsikt i hvordan vi kan forberede og gjennomføre Lean forbedringsprosjekter, utvikle en kultur og sørge for å hente ut de identifiserte gevinstene. Som bakgrunn for løsningsbeskrivelsen, synes vi derfor det er formålstjenlig å dele en del av disse erfaringene. Som sitatet over tilsier, så må vi gjøre noe annet i morgen enn det vi gjør i dag for å få annerledes resultater. Vår fremste erfaring er at når mange virksomheter finner det krevende å «innføre Lean», så er årsakene til dette ofte å spore tilbake til to forhold;

 

  • Kultur og lederskap
  • Kompetanse om prosesser, prosessledelse og prosessforbedringer

Vi synes det derfor er naturlig å dele oppmerksomheten på begge disse forholdene; kultur og lederskap på den ene siden og kompetanse om prosesser, prosessledelse og prosessforbedringer på den andre.

Vil du vite mer om Lean Ledelse så ta kontakt for en prat.

Lean Kurs